Warunki współpracy

 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe prace nieobjęte ofertą, ich zakres, warunki i terminy wykonania, płatności oraz odpowiedzialność Wykonawcy
  z tego tytułu będą negocjowane odrębnie jeszcze przed ich podjęciem.
 2. Nie zostaną przekazane modle obliczeniowe Zamawiającemu.
 3. Prace uważamy za zakończoną w momencie przekazania raportu.
 4. Wszelkie opóźnienia w dostarczaniu dokumentacji spowodują wydłużony tzw. Czas realizacji.
 5. Oferta nie uwzględnia konsultacji wyników prac w jednostce akredytacyjnej/klasyfikacyjnej.
 6. Zleceniodawca przed rozpoczęciem prac zatwierdza zakres badań. W przypadku zmiany przez Zleceniodawcę zakresu prac po rozpoczęciu badań Zleceniodawca zostanie obciążony kosztami wcześniej wykonywanych prac, jak i prac dodatkowych. W przypadku zmiany przez Zleceniodawcę zakresu prac po rozpoczęciu badań Zleceniodawca zostanie obciążony kosztami wcześniej wykonywanych prac, jak i prac dodatkowych.
 7. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z jakiejkolwiek części prac po zaakceptowaniu oferty cena zamówienia Zamawiający poniesie koszty wartości 50% usługi. A jeśli koszty wykonywania prac będą wyższe niż 50%, to Zamawiający poniesie koszty proporcjonalnie do statusu zaawansowania projektu.
 8. Zakres oferty obejmuje konsultacje wyników prac w postaci wideo-konferencji przy wykorzystaniu narzędzia MS TEAMS.
 9. Termin rozpoczęcia prac liczony jest w dniach roboczych, a rozpoczyna się po przekazaniu przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych do realizacji zadania danych wejściowych, przekazaniu zamówienia.

 

Odbiór prac

 1. Dokumentacja będąca rezultatem prac objętych ofertą będzie przekazywana Zamawiającemu fizycznie za pośrednictwem poczty kurierskiej do siedziby Zamawiającego oraz w formie elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail w formie pliku PDF. Koszt doręczenia pocztą kurierska ponosi Wykonawca.
 2. Dokumentacja będąca rezultatem działań wynikających z przedmiotowej oferty, która zostanie przekazana Zamawiającemu będzie sprawdzona, a następnie przyjęta przez Zamawiającego w terminie 5 roboczych dni od daty jej przekazania. W przypadku przekroczenia tego terminu rezultat prac uważa się za odebrany bez zgłoszenia zastrzeżeń.
 3. Dokumentem potwierdzający przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej pracy, Wynikającej z przedmiotu oferty, będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany, bez zastrzeżeń po stronie Zamawiającego, przez osoby reprezentujące Wykonawcę i Zamawiającego. W przypadku nie podpisania przez Zamawiającego protokołu bez podania merytorycznej przyczyny zostanie on przyjęty jednostronnie przez Wykonawcę
  w terminie 7 dni od daty przekazania protokołu do podpisania Zamawiającemu.
 4. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający zwróci dokumentację będącą rezultatem prac Wykonawcy wraz z pisemnym opisem tych wad. Strony wspólnie ustalą stosowny, nie krótszy niż 15 dni roboczych termin usunięcia wad z zastrzeżeniem, że po jego upływie Zamawiający nie przyjmie napraw chyba,
  że Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu wskazując uzasadnione
  i niezależne od Wykonawcy powody nieusunięcia wad w terminie.
 5. Wykonawca może odmówić naprawy, gdyby wymagała ona nadmiernych kosztów. Za nadmierne koszty rozumie się koszty przekraczające jednokrotność zamówienia wynikającego z oferty.
 6. Jeżeli wady nie dadzą się usunąć, lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć
  w odpowiednim czasie Zamawiający może w takim przypadku żądać obniżenia wynagrodzenia
  w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
 7. Za wady istotne uznaje się: wyłącznie nieprawidłowe działanie systemu komputerowego, nieprawidłowe zdefiniowanie danych materiałowych oraz odwzorowanie geometrii.

Prawa autorskie

 1. Wszystkie dane wejściowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania przedmiotu umowy stanowią własność Zamawiającego. Dane powstałe w ramach wykonywania przedmiotu umowy przechodzą na własność Zamawiającego z zastrzeżeniem ustępu c.
 2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość praw autorskich do przedmiotu umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności:
 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy – wytwarzanie dowolną techniką,
  w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 2. W zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami przedmiotu umowy – wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy dzieła,
 3. Wprowadzenie do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-Ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy lub z jego wykorzystaniem,
 4. Wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów działa do pamięci komputerów
  i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,
 5. przekazywania lub przesyłania zapisów działa pomiędzy komputerami, serwerami
  i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,
 6. publiczne udostępnianie dzieła, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w takim także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych w tym celu usług interaktywnych.
 1. Przejście praw autorskich do przedmiotu umowy nastąpi z momentem zapłaty całości ceny uzgodnionej przez Strony.

 

Postanowienia końcowe

 1. Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia w wybranym przez siebie miejscu i czasie.
 2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowość informacji i dokumentów przekazanych Wykonawcy.
 3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich otrzymanych od siebie informacji w czasie wykonywania przedmiotu oferty i po zakończeniu, za zastrzeżeniem wynikającym z punktu d poniżej.
 4. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie kontrahentom Zamawiającego przez Wykonawcę informacji o fakcie współpracy pomiędzy Stronami. Zgoda ta obejmuje prawo do powoływania danych identyfikujących Zamawiającego oraz innych powszechnie znanych informacji. Przekazywanie przez Wykonawcę w/w informacji nie będzie naruszało tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego.
 5. Wszelkie zmiany w zakresie zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Formą obowiązującą dla zmian jest załącznik do zamówienia lub umowy, o której mowa w pkt. q poniżej.
 6. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu  niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy, w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej.
 7. Przez pojęcie siły wyższej strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Wykonawcy, jak i do Zamawiającego i któremu nie mogli się Oni przeciwstawić, działając z należytą starannością.
 8. Zdarzeniami siły wyższej, są w szczególności strajk gneralny, blokady dróg, portów lub innych powszechnie używanych miejsc wyjazdowych lub wjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, sztorm, silny wiatr, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których strony nie mogły przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć.
 9. Sadem właściwym do rozstrzygania spraw spornych wynikających z realizacji oferty jest sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
 10. Wszelkie płatności będą realizowane w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, chyba że strony ustaliły indywidualnie inne warunki w formie pisemnej.
 11. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie wszelkiej korespondencji drogą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu. Doręczenie korespondencji drogą elektroniczną uważa się za skuteczne
  w momencie, w którym adresat potwierdził jej odbiór lub mila obiektywną możliwość się z nią zapoznać.
 12. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie, w tym udostępnianie, faktur w formie elektronicznej zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U.z 29.12.2012. poz 1528).
 13. Wykonawca zobowiązuje się przesłać faktury w formie elektronicznej w sposób zapewniający ich autentyczność i integralność treści. Formatem faktury w formie elektronicznej jest plik w formacie pdf.
 14. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Marcin Przybył, e-mail: marcin.przybyl@ankomakustik.pl, tel.: 509 346 991
 15. AnkomAkustik – Pracownia Akustyki zastrzega, że za szkody wyrządzone w związku
  z realizacją przedmiotowej umowy odpowiada maksymalnie do jednokrotności wartości zamówienia wskazanej
  w ofercie, bądź umowie jeżeli została zawarta w formie pisemnej.
 16. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zlecenia w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem lub gdy narusza prawa podmiotów trzecich.
 17. Warunki przedmiotowej oferty stają się wiążące pomiędzy Stronami dopiero z chwilą jej akceptacji przez Zamawiającego i potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę. Strony mogą jednak postanowić o zawarciu umowy pisemnej do przedmiotowej oferty, której postanowienia mają pierwszeństwo przed warunkami przedmiotowej oferty.